§ 1. Föreningens namn är Kollaborativet.

§ 2. Föreningen har sitt säte i Malmö.

§ 3. Föreningens ändamål är att skapa en icke-hierarkisk plattform för konstnärliga diskussioner, undersökningar och gestaltningar i gränslandet mellan scen- och bildkonst. Ändamålet främjas även genom samarbete med andra enskilda människor eller organisationer. Verksamheten ska finansieras genom ideellt arbete, biljettintäkter, sponsring och bidrag.

§ 4. Medlem är enskild person som stödjer föreningens syfte och som betalat årsavgift fastställd av årsmötet. Medlemskapet upphör om fastställd avgift inte betalats före medlemsårets (från årsmöte till årsmöte) utgång. Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse. Medlem som aktivt motarbetar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen.

§ 5. Föreningen leds av en styrelse bestående av minst tre ledamöter och minst en suppleant. Befattningar inom styrelsen utses av styrelsens ledamöter. Mandattiden för hälften av ordinarie styrelseledamöter är två år och för övriga ordinarie styrelseledamöter ett år. Suppleanterna väljs för en mandatperiod på ett år. Suppleanterna kallas till styrelsemöte, men har rösträtt endast i ordinarie ledamots frånvaro. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 5. Firmatecknare för föreningen utses av styrelsen.

§ 6. Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7. Föreningsmöte kan kallas på styrelsens initiativ. Kallelse ska utgå senast två veckor före mötet.

§ 8. Föreningens årsmöte ska hållas senast den 31 mars. Kallelse med föredragningslista, ska utgå senas fyra veckor före årsmötet. Vid årsmötet ska följande ärenden tas upp:

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Upprättande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän, och vid val även fungerande som rösträknare.

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

5. Verksamhetsberättelse för föregående år.

6. Ekonomisk redovisning för föregående år.

7. Revisorns berättelse för föregående år.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

9. Beslut om medlemsavgift för kommande år.

10. Verksamhetsplan för kommande år.

11. Val av styrelseledamöter, ordinarie och suppleanter.

12. Val av revisor och revisorssuppleant.

13. Val av ledamöter i valberedningen.

14. Övriga frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem begärt skriftligt senast tre veckor före årsmötet.

§ 9. Årsmötet utser för ett år i sänder en revisor och en suppleant, vilka ska granska styrelsens förvaltning.

§ 10. Ändring av dessa stadgar ska godkännas av årsmöte samt extra medlemsmöte tidigast tre må-nader därefter, varvid kallelsen innehåller ändringsförslaget.

§ 11. Beslut om föreningens upplösande ska fattas vid årsmöte samt extra årsmöte.

§ 12. Om föreningen upplöses ska eventuella tillgångar gå till annan förening med motsvarande ändamål.